Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inhuis Totaal

ARTIKEL 1 IDENTITEIT

Inhuis Totaal is een eenmanszaak
gevestigd te Zwanenburg:
ijtochtkade 118
1161 XL Zwanenburg

Telefoonnummer: 06-40 20 11 83
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m Zaterdag van 9:00 uur tot 17:30 uur en 24u via email

E-mailadres: info@inhuistotaal
KvK nummer: 68789823 
BTW Identificatienummer: NL223733271B02

ARTIKEL 2 TOEPASSING

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, ieder aanbod en iedere overeenkomst, waaronder de overeenkomst op afstand tussen Inhuis Totaal en de opdrachtgever, Hieronder vallen ook offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 INVULLEN JUISTE GEGEVENS

1 De opdrachtgever die via de website van Inhuis Totaal een boeking dan wel een aanvraag doet verbindt zich ertoe bij de registratie hiervoor zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Inhuis Totaal is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.
2. Inhuis Totaal spant zich in om de juiste gegevens van de opdrachtgever te achterhalen om de overeenkomst alsnog doorgang te laten vinden. Hierbij kan zij de foutief ingevulde gegevens aanvullen.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Inhuis Totaal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Inhuis Totaal is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BnBeezz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Inhuis Totaal kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

1. Inhuis Totaal is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Inhuis Totaal of de door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van 10.000 EUR, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Inhuis Totaal is bovendien niet schadeplichtig tegenover derden, noch vergoedt zij indirecte schade, gevolgschade en winst- of omzetderving.
4.2 Inhuis Totaal gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutel. Wanneer Inhuis Totaal desondanks een sleutel kwijtraakt, kan de opdrachtgever verzoeken het slot van de woning te laten vervangen. De kosten voor het wijzigen van het slot komen voor rekening van Inhuis Totaal, waarbij Inhuis Totaal wel keuze heeft in het type slot dat in de woning zal worden geplaatst. De aansprakelijkheid beperkt zich tot deze kosten, Inhuis Totaal is dus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade. Deze beperking van de aansprakelijkheid is gelegitimeerd door het feit dat Inhuis Totaal maatregelen treft waardoor in het geval van verlies van de sleutel deze sleutel door derden voor kwade doeleinden gebruikt kan worden.
4.3 Inhuis Totaal heeft het recht de website te allen tijde te wijzigen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn hiervoor jegens de gebruikers van de website of derden.
4.4 Inhuis Totaal is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen of het verlies van eigendommen van de verhuurder nadat een gast in een woning van een verhuurder heeft verbleven enInhuis Totaal  dienstverlening heeft uitgevoerd tenzij onomstotelijk vaststaat en bewezen kan worden dat de schade dan wel diefstal het gevolg is van het handelen van een werknemer van Inhuis Totaal.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

Als Inhuis Totaal de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Inhuis Totaal tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 7 PRIVACY

Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door Inhuis Totaal aan derden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De door opdrachtgever verstrekte gegevens worden volgens de Nederlandse privacy wetgeving behandeld.

ARTIKEL 8 DERDEN

De keuze van door Inhuis Totaal in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid. Inhuis Totaal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en Inhuis Totaal mag zonder overleg met de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door Inhuis Totaal ingeschakelde derden aanvaarden.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT

Inhuis Totaal biedt een dienst aan waarbij het herroepingsrecht niet geldt als de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever al is begonnen voordat de bedenktijd die geldt in het geval van een herroepingsrecht al is verstreken.

ARTIKEL 10 PRIJZEN

Inhuis Totaal werkt met verschillende prijsmodellen, voor de standaardaanvragen werkt zij met standaardprijzen, daarnaast werkt zij met prijzen toegespitst op de waarde van de opdracht en de wens van opdrachtgever.

ARTIKEL 11 BETALING

1.Inhuis Totaal is het betaaladres van alle transacties die via Inhuis Totaaltot stand komen. De betaling zal via Inhuis Totaal lopen tenzij anders vermeld in de bevestigingsemail die na de boeking van dienst aan de opdrachtgever verstuurd.
2. Wanneer gebruik wordt maakt van de directe betaling via de website, via Ideal, creditcard of automatische incasso, is het de bedoeling dat er direct aansluitend aan het boekingsproces betaald wordt, wanneer dit niet lukt geldt een betaaltermijn van 5 dagen. Wanneer er niet binnen vijf (5) dagen is betaald via iDeal, creditcard of automatische incasso machtigt de opdrachtgever Inhuis Totaal automatisch om het bedrag van zijn/haar bankrekening te incasseren.
3. Wanneer naar aanleiding van een verstuurde factuur dient te worden betaald geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
4. Beide termijnen zijn fatale termijnen, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke handelsrente en maximaal 15% en minimaal 0.5 % incassokosten verschuldigd is en Inhuis Totaal bevoegd incassomaatregelen te treffen.
5Inhuis Totaal kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten of staken. Inhuis Totaal  zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 12 KLACHTEN- EN VRAGENREGELING

1. Inhuis Totaal beschikt over een klachten en vragen procedure en behandelt de klacht dan wel vraag overeenkomstig deze procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of vragen moeten binnen 14 dagen telefonisch of via de e-mail worden ingediend bij Inhuis Totaal, nadat de opdrachtgever de feiten heeft geconstateerd.
3. Bij Inhuis Totaal ingediende klachten of vragen worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13 GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

ARTIKEL 14 BESLECHTING CONFLICTEN

1. Op de rechtsverhouding tussen Inhuis Totaal en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwanenburg;
2. In eerste instantie zullen partijen een serieuze inspanning doen om een onenigheid of conflict zelf op te lossen.
3. Wanneer partijen een conflict niet zelf op kunnen lossen zal in het volgend stadium voor mediation gekozen worden om te proberen tot een oplossing te komen.